Bezhladovania.sk
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracovávaných údajov.

Kto spracováva vaše údaje? 

Vaše osobné údaje spracováva prevádzkovateľ magazínu Bezhladovania.sk, FitLead s.r.o., IČ: 05704111, so sídlom Rezlerova 292, 109 00 Praha 10, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 268197 a ako správca budeme spracovávať vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok.

Aké vaše osobné údaje spracovávame?

Spracovávame len osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb (napr. prihlásením sa k odberu obsahových newsletterov či vzdelávacích emailových sérií o zdravom životnom štýle.)

Ide o tieto údaje, ktoré nám dáte pri registrácii na niektorú z našich služieb:

 • Email
 • Meno a priezvisko

a ďalej údaje, ktoré od vás získame tým, že používate naše služby:

 • IP adresa
 • Súbory cookies

Prečo spracovávame vaše osobné údaje?

Hlavným dôvodom, prečo spracovávame vaše osobné údaje je, aby sme vás mohli informovať o novo publikovanom obsahu (články, recepty, jedálničky, atď.) a poskytovať vám užitočné informácie o zdravom životnom štýle (napr. emailové série o vysokom cholesterole).

Vaše údaje ďalej spracovávame za účelom:

 • zlepšenia kvality našich služieb a vývoja nových
 • zobrazovania len reklám na základe vašich záujmov (vrátane remarketingu a behaviorálnej reklamy), a to všetko v primeranom rozsahu
 • uskutočňovanie analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané
 • zaistenie bezpečnosti našich systémov a sietí pred útokmi zvonku či zneužitím zo strany užívateľov
 • analýzy vašich preferencií a zobrazovania obsahu, ktorý zodpovedá vašim individuálnym potrebám
 • zasielania obchodných informácií vrátane ponuky produktov a služieb tretích strán (odhlásenie z prijímania obchodných informácií je možné uskutočniť v nastaveniach služby, pre ktorú sa užívateľ k odberu takýchto informácií zaregistroval, poprípade emailom: oou@economia.cz) a obsahových newsletterov
 • vedenia účtovnej evidencie a plnenia ďalších zákonných povinností a
 • ochrany našich práv (napr. pre prípad súdneho sporu týkajúceho sa našich služieb)

Kto každý bude mať prístup k vašim údajom?

Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým zverujeme vaše dáta a ktorí sú schopní zaistiť také technické a organizačné zabezpečenie vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Ochrana vašich dát je našou prioritou. 

Všetci naši partneri sú viazaní povinnou mlčanlivosťou a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom tak podľa povahy služby, ktorú využívate alebo ste využívali sú:

 • osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webov;
 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technické prevádzkovanie určitej služby či prevádzkovateľ technológií, ktoré využívame pre naše služby;
 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webov a toto zabezpečenie tiež pravidelne testujú;
 • prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;
 • prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým vám môžeme zobrazovať len pre vás relevantný obsah a reklamu.

Čo sú cookies a aké druhy cookies používame?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú úkony a nastavenia jednotlivých užívateľov, ktoré na nich uskutočnili, takže sa tieto údaje nemusia zadávať opakovane. Súbory cookies sa ukladajú do jednotlivých počítačov pomocou webového prehliadača.

Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromiaCookies nepoužívame na zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani na zneužitie prihlasovacích údajov.

V magazíne používame cookies tretích strán (napr. Google Analytics na analýzu návštevnosti webu či určitej služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú prevádzkované na našej stránke). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup na čítanie alebo zápis týchto údajov.

Vy ako užívatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť (ich zakázaním v nastaveniach vášho webového prehliadača). Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používania cookies zobraziť našu určitú službu.

Pokiaľ bude mať váš prehliadač povolené používanie cookies, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany nášho webu.

Ako dlho spracovávame vaše údaje?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu využívania našich služieb (tj. trvania zmluvného vzťahu medzi nami) a následne po dobu primeranú na ochranu našich práv, uplatnenie nárokov z chybného plnenia či zodpovednosti za spôsobenú škodu.

V prípade udelenia explicitného súhlasu budeme vaše údaje spracovávať po dobu uvedenú v tomto súhlase, najdlhšie po dobu desiatich rokov, pokiaľ nebude tento váš súhlas so spracovaním osobných údajov z vašej strany odvolaný skôr.

Tu by sme vás však chceli upozorniť, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na riadne poskytnutie služieb, resp. na splnenie všetkých našich povinností (či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov) musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi aj po prípadnom odvolaní vášho súhlasu.

Môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu?

Áno, vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu, ale len za účelom:

 • poskytnutia služby či produktov (splnenie zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami, pričom zmluvu predstavuje aj faktické využívanie určitej služby, bez toho, aby bolo nutné čokoľvek podpísať);
 • splnenia právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. sme povinní uchovávať prevádzkové a lokalizačné údaje na základe zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách);
 • spracovania, ktoré je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov (napr. na priamy marketing, zaistenie bezpečnosti nášho webu).

Možnosť a zákonnosť takého spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a váš súhlas k tomuto spracovaniu nie je potrebný.

Na základe čoho môžeme spracovávať vaše osobné údaje?

Ako už bolo napísané, vaše osobné údaje môžeme spracovávať jednak na základe vami udeleného súhlasu, ale napríklad aj na základe nášho oprávneného záujmu (najmä spracovanie za účelom priameho marketingu) či na splnenie medzi nami uzatvorenej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takému splneniu nevyhnutné.

V neposlednom rade je potom dôvodom, ktorý nám umožňuje spracovávať vaše osobné údaje aj bez vášho súhlasu, plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Na aké konkrétne účely vykonávame jednotlivé spracovania vašich osobných údajov uvádzame vyššie.

Ako sú zabezpečené moje osobné údaje?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Nie je však objektívne možné úplne zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov. Preto nie je ani možné 100 % zaistiť, že k poskytnutým osobným údajom nemôže získať prístup tretia osoba, nemôžu byť skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zničené prelomením našich bezpečnostných opatrení.

V tejto súvislosti vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a nie je vystavený útokom a používame také bezpečnostné opatrenia, aby (pokiaľ možno) nedošlo k neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Za účelom lepšieho zabezpečenia vašich osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi vaším prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrované.

Ako a kedy môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov?

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: info@bezhladoveni.cz. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej  spracovávať vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv ani na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe než je súhlas (tj. najmä ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zmluvy, právnych povinností či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Som povinný poskytnúť svoje osobné údaje? Čo ak osobné údaje neposkytnem?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne (pre niektoré služby je však na sprístupnenie služby predanie niektorých osobných údajov nevyhnutné, tzn. pokiaľ nám ich nepredáte, nebude vám umožnené službu využívať).

Spracovanie vašich osobných údajov (často len v anonymizovanej podobe, bez toho, aby sme boli vôbec schopní vás identifikovať ako konkrétneho užívateľa) nám umožňuje poskytovať vám naše služby zadarmo a neustále ich zlepšovať a vyvíjať nové. 

Pokiaľ nám neudelíte súhlas, poprípade ho dodatočne odvoláte, môže sa stať, že vám niektoré naše služby už nebudeme schopní naďalej zdarma poskytovať, poprípade že vám ich nebudeme môcť poskytovať v plnom rozsahu či kvalite. Nie je však, samozrejme, vašou povinnosťou využívať naše bezplatné služby.

Aké všetky práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä nasledujúce práva:

 • právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať;
 • právo osobné údaje opraviť či doplniť;
 • právo požadovať obmedzenie spracovania;
 • právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch;
 • právo požadovať prenesenie údajov;
 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch;
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo byť „zabudnutý“) v určitých prípadoch; a
 • ďalšie práva stanovené v zákone o ochrane osobných údajov a vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov č. 2016/679 po nadobudnutí jeho účinnosti.

Čo to znamená, že máte právo vzniesť námietku?

Pokiaľ by sa vám už nepáčilo, že od nás z času na čas dostanete nejakú obchodnú správu či inú informáciu o novinkách v magazíne, máte možnosť vzniesť námietku proti ďalšiemu spracovávaniu vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu.  Pokiaľ tak učiníte, pre tento účel už vaše údaje spracovávať nebudeme a ďalšie obchodné informácie a newslettery Vám už nebudeme zasielať.

Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679.

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade akejkoľvek otázky o ochrane osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním vašich osobných údajov nás, prosím, kontaktuje emailom na adrese info@bezhladoveni.cz alebo listom na adresu: FitLead s.r.o., Rezlerova 292, 109 00 Praha 10.